Jeden spokojený klient je pro mě větším přínosem
než sto reklamních letáků..
Úvod Aktuality Druhy masáží Galerie Lymfoven Ceník Kontakt

Provozní doba

Denně PO-PÁ, telefonické objednání předem nutné!

Kontakt

Jaroslav Čermák
mobil: +420 602 181 821
jariscermak@seznam.cz

www.masaze-cermak.cz

Aktuálně

!!!POZASTAVENÍ ČINNOSTI MASÁŽNÍCH SLUŽEB OD KVĚTNA 2020 DO ODVOLÁNÍ!!!

!!!POZASTAVENÍ MASÁŽNÍCH SLUŽEB!!!

Od 1.1. 2021 bude pozastavena činnost masážních služeb, do odvolání.. Děkujeme za pochopení!

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují smluvní vztahy

mezi

podnikatelem mobilních masážních služeb Masáže Čermák

Jaroslavem Čermákem se sídlem Bavorova 295, 38601 Strakonice,

IČ: 13512048,

není plátcem DPH

zapsaném v živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ Strakonice, č.j. OŽÚ/178/2010/3, podnikající

na základě živnostenského oprávnění a Živnostenského listu vydaného dne 18.1.2010 s provozováním volné živnosti od 1.3.2010.

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby.

Telefonní číslo: 602 181 821

Kontaktní e-mail: jariscermak@seznam.cz

(dále jen "provozovatel")

a

kupujícím poskytovaných služeb (dále jen "kupující"), a uživatelem poskytovaných služeb

(dále jen "zákazník").

1.2. Provozovatel poskytuje masérské, rekondiční a regenerační služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, telefonickým nebo osobním objednáním služby, objednáním konkrétního termínu služby, projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Zdravotní indispozice zákazníka

2.1. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě svých jakýchkoliv zdravotních potíží, předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.

2.2. Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí, apod.

2.3 Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím, před výkonem služby, neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedeného.

3. Objednávka termínu služeb

3.1. Zákazník provádí objednání termínu služby činěním závazné objednávky. Objednávku může zákazník učinit těmito způsoby:

a) telefonicky

b) osobně v místě podnikání na adrese Bavorova 295, 366 01 Strakonice

c) osobně v terénu při vykonávání masáží

4. Termín služby a podmínky k poskytnutí služeb

4.1. Termín služby je třeba dohodnout a rezervovat předem.

4.2. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra k přesunu na místo určení, kde se má objednaná služba uskutečnit, kapacitu a přípravu před službou.

4.3. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůže v dohodnutém termínu služba uskutečnit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané služby. V případě, že masér nezvedá v danou chvíli telefon, bude Vás následně kontaktovat zpět. Můžete napsat i sms zprávu. Pozdější přeobjednání bude považováno za absenci zákazníka.

4.4. Podmínky k poskytnutí služby

Služby jsou poskytovány na základě telefonických i osobních objednávek v čase a v místě smluveném se zákazníkem. Tyto služby jsou poskytovány pouze v určeném prostředí, v prostorách k tomuto účelu vyčleněných, dle požadavku zákazníka.

4.5. Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž (služba) provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž (službu) se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.

4.5.1 Masáž může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) zákaznice je v jiném stavu – těhotné ženy nemasírujeme (v prvním trimestru, v šestinedělí)

b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

f) zákazník se více než 3x neomluví v řádném termínu z objednané služby. Provozovatel si vyhrazuje právo na úplné odmítnutí tohoto zákazníka pro poskytnutí svých služeb.

4.5.2 Předčasné ukončení masáže:

a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem obtěžováním poskytovatele služby s náznaky sexuálního podtextu (erotické a sexuální služby neposkytujeme)

4.6. Neuskutečnění služby pro překážku ze strany provozovatele

Nedostaví-li se provozovatel bez předchozí omluvy k zákazníkovi nebo nemůže-li provozovatel objednanou službu zákazníkovi poskytnout pro nenadálé překážky - vážný zdravotní stav, závažné osobní překážky, poruchu na zařízení, poruchu na dopravním prostředku, bude zákazníkovi nabídnut náhradní termín služby.

5. Příchod do prostor zákazníka

5.1.Vstupem do prostor zákazníka vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti služeb provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele.

5.2. Každý zákazník povinen dbát pokynů provozovatele.

5.3. V případě smluvené masáže nebo služby, kdy klientem je nezletilá osoba nebo osoba, která vyžaduje pomoci druhé osoby z důvodu pohybového nebo jiného handicapu, je vždy vyžadována přítomnost jedné doprovázející dospělé osoby.

6. Osobní věci a cennosti

6.1. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti odložené v místě poskytování služby. Provozovatel doporučuje jakékoliv cennosti ponechat uschované mimo místo poskytování služby už s předpokladem nutnosti jejich sundání z důvodu masáže části těla, kde by byla cennost překážkou a stěžovala by práci maséra.

6.2 Před odchodem dbá zákazník na řádnou kontrolu místa, kde si vše odkládal. Zjistí-li nebo má podezření na odcizení či ztrátu odložené věci, je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

7. Odchod z místa služby

Provozovatel poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky služby se očekává odchod každého zákazníka nejpozději do 15-ti minut po skončení masáže.

8. Informovaný souhlas zákazníka

8.1. Zákazník je před první masáží (službou) instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž (službu) podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

8.2. Zákazník je před následnou masáží (službou) tázán na pocity, změny, které mu přinesla předchozí masáž(služba)a je tázán na aktuální zdravotní a psychický stav. Pokud se rozhodne masáž (službu) podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

9. Cena služeb a platební podmínky

9.1. Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na webových stránkách provozovatele www.masaze-cermak.cz nebo v tištěné podobě při službě provozovatele. Provozovatel není plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny jako ceny konečné.

9.2. Cenu služby uhradí zákazník provozovateli nejpozději po ukončením, a to těmito způsoby:

a) V hotovosti v místě poskytnutí služby k rukám provozovatele. Provozovatel nepřijímá platební karty.

b) Odečtením ceny služby z dárkového poukazu. Je-li hodnota dárkového poukazu vyšší než cena vybrané služby zákazníkem, peníze se nevrací. Zákazník si však může doplatit případný rozdíl objednáním následné služby.

9.3. V případě, že si smluvní strany dohodnou navýšení rozsahu služby (čas trvání služby, další služby apod.), bude toto navýšení rozsahu služeb zákazníkem uhrazeno před plněním tohoto navýšení služeb.

10. Dárkové poukazy

10.1. Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné masáže z nabídky provozovatele. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže (služby). Popis jednotlivých masáží (služeb) najdete na webových stránkách provozovatele www.masaze-cermak.cz. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

10.2. Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

10.3. Délka platnosti poukazu je 6 měsíců od data zakoupení až do data vyčerpání služby. Platnost poukazu je uvedena na zadní straně, společně s razítkem a podpisem. Po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným.

10.4. V případě ztráty nemůže být Váš dárkový poukaz nijak nahrazen.

11. Ceník služeb

11.1. Ceník služeb je k nahlédnutí v místě poskytování služby při masérské službě Masáže Čermák a na webovém rozhraní provozovatele. Všechny uvedené ceny jsou koncové, provozovatel není plátcem DPH.

Ceny jsou stanoveny aktuálně platným ceníkem. Doba služby je uvedena vč. doby nutné na převlékání.

11.2. Platba za objednané služby se provádí po absolvování procedury, v případě dárkových poukazů, odevzdá zákazník poukaz po absolvování procedury provozovateli. Neučiní-li tak, je služba účtována standardně dle ceníku.

12. Reklamace služeb

12.1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

12.2. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele nebo elektronicky na e-mail: jariscermak@seznam.cz.

13. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.9.2017.